Charges & Cancellation Policy

Táillí agus Polasaí um Chealú

Charges

Táillí

Charges are in place for filming in the public domain and in parks/beaches fees vary according to production size.
The following services will also incur additional charges/fees:

 • Road closures.
 • Provision of vehicles to wet down the street.
 • Refuse collection.
 • Removal of street furniture/traffic signs.
 • Removal of unit signs that have not been removed by the production company.
 • Suspension of parking meters and any other parking provisions.
 • Any other charges that arise as a direct result of filming in the public domain.
 

Cancellation policy; filming application fees are non-refundable once you have received reference number and invoice.

Please note that from the 1st  of April 2024, the following fees will be applied;

All prices are exclusive of 23% VAT fee

First Day

Each Additional Day

Per Project Cap

TV or Feature under €500,000

€100

€20

€300

TV or Feature between €500,000 & €1M Euro

€150

€50

€1500

TV or Feature between €1Million & €1.5 M Euro

€300

€100

€3000

TV or Feature between €1.5Million & €4M Euro

€600

€300

€6000

TV or Feature over 4 Million Euro

€1000

€500

No Cap

Commercial/ Adverts

€200 for the 1st hour-

€150 per hour after

€200 for the 1st hour – €150 per hour after

€5000

Student Film Permit

Charity

€0*

€0*

€0*

Drone/ Aerial Filming

€100

0

No Cap

Henrietta Street fee

25% daily surcharge of the applicable fees

25% daily surcharge of the applicable fees

25% daily surcharge

FILMING FEES FOR ALL PARKS, OPEN SPACES AND BEACHES

All productions sizes, price per application  Plus VAT 23% Minimum charge/2hours  €250

Charge per hour thereafter €100

Maximum charge per day (up to 18.00)  €1,000

Out of hours charge (after 18.00) per hour €250

Interior locations, prices start from €1100 per day plus 23% Vat

Please note that all late applications (if accepted) will result in double the relevant application fee for all productions that do not meet the required lead-in time.

 

GV/ B-roll Productions7 working days
Small Productions7 working days
Medium Productions10 working days
Large Productions 15 working days
Commercial Filming application5 working days
Filming in Parks application10 working days
Photoshoots 7 working days
Road Closures application5 Weeks
All applications requiring vehicular or pedestrian traffic management 15 working days
Parking Suspensions application5 Working days
Residents Letters notification 1 -2 Weeks depending on location/ stunts
Henrietta Street permit and notification 3-4 Weeks depending on size of production
Temporary Structures Specifications 28 days 
Positioning of Equipment or Vehicle 7 working days

Late applications from Student and Charity productions;

* Student/Charity Late applications (with less than 7 working days) will incur a late fee of €150 plus VAT.

Exemptions

At the discretion of Dublin City Council the following photo calls and filming may be granted a waiver from charges in the public domain:

 • Photo calls to promote registered charity campaigns
 • Wedding photographs
 • Tourism promotion content including but not limited to applications from Tourism Ireland/Fáilte Ireland
 • Content for Dublin City Council usage will incur no fee
 • Applications made directly by Public Service Bodies, Government Departments.

Tá sceideal táillí bunaithe ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le haghaidh scannánaíochta a dhéantar san fhearann poiblí (arna cheadú ag SPC na nEalaíon, an Chultúir, Caitheamh Aimsire agus Pobail i mí na Samhna 2013) mar seo a leanas;
Chomh maith leis sin, tabhóidh na seirbhísí seo a leanas muirir/táillí breise:

 • Dúnadh bóthair
 • Feithiclí a sholáthar chun an tsráid a fhliuchadh
 • Bailiú bruscair
 • Troscán sráide a bhaint
 • Comharthaí aonaid a bhaint nach bhfuil bainte ag an gcuideachta léiriúcháin
 • Méadair pháirceála agus aon fhorálacha páirceála eile a chur ar fionraí
 • Aon mhuirir eile a d’fhéadfadh eascairt go díreach ó scannánaíocht san fhearann poiblí.

 

Beartas cealaithe; tá táillí iarratais scannánaíochta neamh-in-aisíoctha nuair atá uimhir thagartha agus sonrasc faighte agat.

Tabhair faoi deara, ón 1 Aibreán 2024 go mbeidh na táillí seo a leanas le n-íoc;

Tabhair faoi deara, go mbeidh dúbailt na táille iarratais ábhartha i gceist le haghaidh gach iarratas déanach (má ghlactar lena leithéid) a bhaineann le gach léiriúchán nach gcomhlíonann na riachtanais a bhaineann leis an am riachtanach roimhe.

 • Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh dúbailt na táille iarratais ábhartha i gceist le haghaidh gach iarratas déanach (má ghlactar leis) a bhaineann le gach léiriúchán nach gcomhlíonann an riachtanas i leith an ama a bheidh i gceist sula dtosóidh sé.
 • Polasaí cealaithe; tá táillí iarratais ar scannánaíocht neamh-inaisíoctha a luaithe a fhaigheann tú uimhir thagartha agus sonrasc.

Tá CBL de 23% nach bhfuil san áireamh ag baint le gach praghas

An Chéad Lá

Gach Lá Breise

Uasteorainn in aghaidh an Tionscadail

Sraith theilifíse nó príomhscannán faoi €500,000

€100

€20

€300

Sraith theilifíse nó príomhscannán idir €500,000 agus €1 Mhilliún Euro

€150

€50

€1,500

Sraith theilifíse nó príomhscannán idir €1 Mhilliún agus €1.5 Milliún Euro

€300

€100

€3,000

Sraith theilifíse nó príomhscannán idir €1.5 Milliún agus €4 Mhilliún Euro

€600

€300

€6,000

Sraith theilifíse nó príomhscannán thar 4 Mhilliún Euro

€1,000

€500

Gan Uasteorainn

Fógra/ Fógraí

€200 don chéad uair an chloig-

€200 don chéad uair an chloig – €150 in aghaidh na huaire i ndiaidh sin

€5,000

€150 in aghaidh na huaire i ndiaidh sin

Cead Scannánaíochta Mic Léinn

€0*

€0*

€0*

Carthanas

Scannánaíocht Dróin/ Aerscannánaíocht

€100

€0

Gan Uasteorainn

Táille Shráid Henrietta

Formhuirear laethúil de 25% ar na táillí bainteacha

Formhuirear laethúil de 25% ar na táillí bainteacha

Formhuirear laethúil de 25%

TÁILLÍ SCANNÁNAÍOCHTA DO PHÁIRCEANNA, SPÁSANNA OSCAILTE AGUS TRÁNNA

Léiriúcháin de gach méid, costas in aghaidh an iarratais   Móide CBL de 23% Táille íosta/2 uair an chloig €250

Costas in aghaidh na huaire i ndiaidh sin €100

Táille uasta in aghaidh an lae (go dtí 18.00)  €1,000

Táille lasmuigh d’uaireanta oibre (i ndiaidh 18.00) in aghaidh na huaire €250

Láthair taobh istigh, tosaíonn praghsanna ag €1100 in aghaidh an lae móide 23% CBL

Iarratas

Amlíne

Léiriúcháin Bheaga / Mion-Léiriúcháin

10 lá oibre

Iarratas ar Scannánaíocht i bPáirceanna

10 lá oibre

Fógra maidir le Litreacha do Chónaitheoirí

2 – 4 Seachtaine, ag brath ar an suíomh

Sonraí Struchtúr Sealadach

28 lá

Dáileadh na táirge – Sampláil

28 lá

Cead agus fógra maidir le Sráid Henrietta

3-4 Seachtaine, ag brath ar mhéid an léiriúcháin

Léiriúcháin Mhóra

4 Seachtaine

Iarratas ar Scannánaíocht Tráchtála

5 lá oibre

Iarratas ar Pháirceáil a chur ar Fionraí

5 lá oibre

Iarratas ar Bhóithre a dhúnadh

6 Seachtaine

Láithriú Trealaimh nó Feithicle

7 lá oibre

 

Iarratais dhéanacha ó léiriúcháin Mhic Léinn agus Charthanais
* Gearrfar táille déanach de €150, móide CBL, ar iarratais dhéanacha ó léiriúcháin Mhic Léinn agus Charthanais (Níos lú ná 7 lá oibre).


Díolúintí
Le cead Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, is féidir táillí a tharscaoileadh do na gairmeacha grianghraf agus don scannánaíocht seo a leanas san fhearann poiblí:

 • Gairmeacha grianghraf le feachtais charthanais chláraithe a chur chun cinn
 • Grianghraif bhainise
 • Ábhar a chuireann an turasóireacht chun cinn lena n-áirítear, ach nach bhfuil teoranta do Thurasóireacht Éireann/Fáilte Ireland
 • Ní bheidh táille ag baint le hábhar a bheidh in úsáid ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
 • Iarratais a dhéanann Comhlachtaí Seirbhíse Poiblí, Ranna Rialtais go díreach.

 

Close Search Window